กระบวนการซื้อประกัน

 1. กรณีไม่เจอกัน ผู้เอาประกันเป็นเด็ก
 2. กรณีไม่เจอกัน ผู้เอาประกันเป็นผู้ใหญ่

 

กรูณากดเลือกปุ่มข้างล่างเพื่อกรอก google form   เมื่อกรอกเสร็จแล้วแจ้งผมได้เลยครับ

 

ผู้เอาประกันเป็นเด็ก และมีผู้ชำระเบี้ยประกันเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่

 

เอกสารที่ลูกค้าส่งภาพให้ตัวแทน

 1. หน้าบัตรประชาชนผู้ชำระเบี้ย    (ผู้ปกครองอีกท่านที่ไม่ใช่ผู้ชำระเบี้ย  ใช้ข้อมูลวันเกิด และเบอร์โทรศัพท์)
 2. สูติบัตร

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไว้

 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 2. สำเนา Book Bank เพื่อรับเงินค่าสินไหม
 3. สำเนาสูติบัตร
 4. สมุดจดบันทึกการคลอด การฉีดวัคซีนของเด็ก
 5. ประวัติการคลอด (บางเคสจะถูกขอ บางเคสไม่ขอ)

ข้อมูลที่ตัวแทนประกันต้องใช้ในการกรอกข้อมูล

 1. ชื่อลูกภาษาอังกฤษ
 2. น้ำหนัก ส่วนสูงเด็ก
 3. ชื่อผู้รับผลประโยชน์หลัก อายุ ความสัมพันธ์
 4. ชื่อผู้รับผลประโยชน์รอง (ถ้ามี)
 5. ที่อยู่ปัจจุบัน
 6. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 7. ที่อยู่ที่ทำงาน
 8. Email
 9. อาชีพ
 10. ตำแหน่ง
 11. ลักษณะงานที่ทำ
 12. รายได้ต่อปี
 13. รหัส 12 หลักหลังบัตรประชาชน
 14. สถานะ โสด สมรส หม้าย หย่า
 15. วันเดือนปีเกิดของคู่สมรส และเบอร์โทรศัพท์
 16. FATCA เป็นชาวอเมริกันไหม มี green card ไหม?
 17. อยู่อเมริกาเกิน 183 วันไหม?
 18. วิธีการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ (เงินสด หักผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ   หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ)
 19. รับผลประโยชน์ผ่านการฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติไหม? (รับ ไม่รับ)
 20. ธนาคาร เลขบัญชี เป็นของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย

ตอบคำถาม Suitability Test

(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)

การลงทุนมีความเสี่ยง  ลูกค้าแต่ล่ะคนจะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน

แบบสอบถาม Suitability Test นั้นมีไว้เพิ่มใช้วิเคราะห์ว่าลูกค้าเหมาะแก่การลงทุนมากน้อยแค่ไหน? 

เลือกกองทุน

(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)

คุณสามารถเลือกลงทุนได้ 12 กองทุน  โดยที่ข้อมูลของกองทุนนั้นจะอัพเดทเรื่อย ๆ  คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลกองทุน

เอกสารที่ลูกค้าส่งภาพให้ตัวแทน

 

ผู้เอาประกันเป็นเด็ก และมีผู้ชำระเบี้ยประกันเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่

 

 1. หน้าบัตรประชาชนผู้ขอเอาประกัน    (ถ้าผู้ชำระเบี้ยไม่ใช่ผู้ขอเอาประกัน  ใช้ข้อมูลวันเกิด และเบอร์โทรศัพท์)

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไว้

 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 2. สำเนา Book Bank เพื่อรับเงินค่าสินไหม

ข้อมูลที่ตัวแทนประกันต้องใช้ในการกรอกข้อมูล

 1. น้ำหนัก kg
 2. ส่วนสูง cm
 3. ชื่อผู้รับผลประโยชน์หลัก อายุ ความสัมพันธ์
 4. ชื่อผู้รับผลประโยชน์รอง (ถ้ามี)
 5. ที่อยู่ปัจจุบัน
 6. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 7. ที่อยู่ที่ทำงาน
 8. Email
 9. อาชีพ
 10. ตำแหน่ง
 11. ลักษณะงานที่ทำ
 12. รายได้ต่อปี
 13. รหัส 12 หลักหลังบัตรประชาชน
 14. สถานะ โสด สมรส หม้าย หย่า
 15. วันเดือนปีเกิดของคู่สมรส และเบอร์โทรศัพท์
 16. FATCA เป็นชาวอเมริกันไหม มี green card ไหม?
 17. อยู่อเมริกาเกิน 183 วันไหม?
 18. วิธีการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ (เงินสด หักผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ   หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ)
 19. รับผลประโยชน์ผ่านการฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติไหม? (รับ ไม่รับ)
 20. ธนาคาร เลขบัญชี เป็นของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย

ตอบคำถาม Suitability Test

(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)

การลงทุนมีความเสี่ยง  ลูกค้าแต่ล่ะคนจะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน

แบบสอบถาม Suitability Test นั้นมีไว้เพิ่มใช้วิเคราะห์ว่าลูกค้าเหมาะแก่การลงทุนมากน้อยแค่ไหน? 

เลือกกองทุน

(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)

คุณสามารถเลือกลงทุนได้ 12 กองทุน  โดยที่ข้อมูลของกองทุนนั้นจะอัพเดทเรื่อย ๆ  คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลกองทุน